ریشه جنسینگ

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ریشه جنسینگ کشت شده چینی(پرورشی)