ریشه جنسینگ

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ریشه جنسینگ کشت شده چینی(پرورشی)