هر عطاری قابل اعتماد نیست!

عطاری ها داروخانه و عطرفروشی های سده های میانه در جهان اسلام بوده اند که [...]